دوستان عزیز توسکایی این هفته به دلیل آلودگی شدید هوا برنامه رکاب زنی شبانه سه شنبه برگزار نمیشود.