عوامل موثر در ایجاد اختلالات رفتاری:

شریعتی رودسری(1388)مهم ترین عوامل موثر در ایجاد اختلالات رفتاری را به شرح زیر عنوان می کند:

1-وراثت:پزشکان متخصص کودکان و روان شناسان عقیده دارند ساختمان عصبی و فیزیولوژی،فرد تحت تاثیر عوامل وراثت قرار داد.برخی از کودکان زودانگیخته و بعضی دیگر دیرانگیخته و آرام هستند.تحقیقات نشان می دهد تحریک پذیری اطفال به ژنتیک بستگی دارد.به همین ترتیب عوامل فییزیولوژی مانند میزان فشار خون و ساخت و فعالیت های غدد داخلی یا توارث ارتباط دارد.

2-تجربه های اجتماعی زیان آور دوران کودکی:محیط امن و به دور از وحشت کودک زمینه سازگارری او را فراهم  می سازد و بر عکس امنیت روانی و اشباع شدن از محبت عاطفه ی والدینی را به همراه می آورد.

3-کشمکش ها و فشارهای خانوادگی:اختلالات بین والدین اثر بسیار سویی دوران کودکان دارد.اما حساسیت کودکان در مقابل این عامل متفاوت است.در اثر اختلافات والدین کودک همیشه نگران این است که نکند والدین او از هم جدا شده و وی بدون یکی از آنها بماند.

 برآورد درصد شیوع اختلالات رفتاری:

ارقام گوناگونی گزارش کرده اند این اختلاف در گرایش و درصد اختلالات رفتاری بستگی به عوامل متعددی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

1-اهداف،نگرش ها و ویژگی های سازمان یا فردی که ارقام یاد شده را برآورد می کند.

2-تعریفی که برای اختلالات رفتاری به کار برده می شود.

3-علت یا عللی که منشا اختلالات رفتاری تلقی می شود.

4-وسیله یا وسایل اندازه گیری و ارزشیابی که در تشخیص اختلالات رفتاری از آنها استفاده می شود.

بخشی از تفاوت موجود در میزان برآوردهای یاد شده ناشی از عدم توافق متخصصان درباره ی معیارهای چون چگونگی تعیین این گونه رفتارها،چگونگی اظهار،فراوانی و میزان آن،شدت،مدت و موقعیتی که این رفتارها در آن به موقع می پیوندند،است(سیف نراقی و نادری،1388).

(وودو زابل،1987) ، عقیده دارند که چون یکی از معیارهای به کار گرفته شده برای تعیین درصد کودکان با اختلالات رفتاری،نگرش و نظر معلمان نیز مقطع زمانی خاص می باشد و درآن مقطع زمانی نیز ممکن است برخی از کودکان مشکلاتی از بروز دهند،بنابراین اگر تنها به یک بار غربال کردن بسنده شود،آنان جزء کودکان با اختلالات رفتاری قرار می گیرد(شامخی،1392).

Zabul Voodoo